• Da li je vozilo kojim se vrši prevoz mleka izuzeto od odredbi ovog zakona?

Vozilo kojim se vrši prevoz mleka od prizvođača do prerađivača je izuzeto od odredbi ovog zakona, ali vozilo kojim se vrši prevoz od prerađivača pa do distributivnih, veleprodajnih ili maloprodajnih objekata nije izuzeto od odredbi ovog zakona.

• Koliko minimalno vozač mora da radi u periodu od 00:00 do 04:00, da bi mu makismalno vreme rada tokom tog radnog dana bilo ograničeno na 10 časova?

Ako vozač tokom radnog dana obavlja noćni rad u trajanju od bar 1 minut, njegovo najduže radno vreme tokom tog radnog dana može iznositi makismlano 10 časova

• Na koji način se vodi obavezna evidencija radnog vremena vozača propisana ovim zakonom?

Način i sadržaj vođenja obavezne evidencije o radnom vremenu biće detaljno definisan pravilnikom.

• Kako se vrši nadoknada skraćenog nedeljnog odmora?

Prilikom nadoknade skraćenog nedeljnog odmora isti se mora vezati na neki odmor koji traje najmanje 9 časova i mora se iskoristiti u celini. To znači ukoliko je nedeljni odmor skraćen za npr. 5 časova, nadoknada se ne može podeliti na pet puta po sat vremena, već se mora koristiti u celini od 5 časova.
Nedelja kada je korišćen skraćeni nedeljni odmor računa se kao nulta nedelja, i rok za nadoknadu skraćenog nedeljnog odmora je tri naredne uzastopne nedelje od završetka nulte nedelje. Nadoknada ne mora da bude spojena sa nedeljnim odmorom već može da bude spojena sa bilo kojim dnevnim odmorom koji traje najmanje 9 sati. Npr. ako je 26 sati bio skraćeni nedeljni odmor, vozač treba da nadoknadi još 19 sati koje može da pridoda jednom od dnevnih odmora od najmanje 9 sati te da koristi 28 sati nadoknade u kontinuitetu, s tim što tih 19 sati ne sme da deli na više nadoknada već nadoknadu mora izvršiti u celosti.

• Da li se potvrda o aktivnostima vozača može poslati putem faksa ili mejla, za vreme dok je vozač na putu?

Potvrda o aktivnostima vozača se mora izdati u originalu, sa potpisom poslodavca i vozača, pre polaska vozača na put.

• Gde se može pronaći spisak ovlašćenih radionica za tahografe?

Spisak svih radionica za tahografe u Republici Srbiji koje imaju dozvolu za rad nalazi se na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.

• Kako preuzeti podatke u slučaju neispravnosti digitalnog tahografa?

U slučaju neispravnosti digitalnog tahografa, prilikom odlaska u radionicu, radionica ima obavezu da preuzme podatke sa tahografa za period od poslednja 3 meseca, a u slučaju da ih ne može preuzeti putem kartice ili ispisa, dužna je da zadrži taj tahograf, uz izdavanje potvrde prevozniku o nemogućnosti preuzimanja podataka. Vozač je dužan da ovu potvrdu nosi sa sobom kao dokaz o prethodnim aktivnostima.

• Da li radionica za tahografe može vršiti opravke na terenu?

Može ali samo uz dozvolu Agencije za bezbednost saobraćaja, koja se uglavnom izdaje za vangabaritna vozila.

• Da li nakon donošenja ovog zakona i dalje važi Pravilnik o načinu korišćenja tahografa (iz 2011.g.)?

Do donošenja novih podzakonskih akata po osnovu ovog zakona važe postojeći podzakonski akti, ali samo odredbe koje nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

• Od kada je obavezna ugradnja digitalnih tahografa u novoproizvedena vozila koja podležu toj obavezi?

Ugradnja digitalni tahografa je obavezna za novoproizvedena vozila od juna 2006 za teritoriju EU i od jula 2011 za teritoriju RS.

• U koji režim rada spada putovanje vozača radi preuzimanja vozila i kako se taj režim evidentira?

Ako vozač putuje npr. u Nemačku, radi preuzimanja vozila kao putnik (bez upravljanja vozilom) to je režim raspoloživosti (simbol kocka), odnosno ako do Nemačke upravlja putničkim vozilom, odnosno vozilom na koje se ne odnosi ovaj zakon, to je ostalo radno vreme (simbol čekić). Vozač je dužan da raspoloživosti, u slučaju kada putuje radi preuzimanja vozila po nalogu poslodavca, evidentira ili unosom na digitalnom tahografu, na ispisu ili na taho-listiću na analognom tahografu.

• Da li se raspoloživost smatra radnim vremenom?

Raspoloživost se ne smatra radnim vremenom ni odmorom, ali se uključuje u obračun dnevnog radnog vremena vozača.Vozač mora imati odmor nakon 6 sati ostalog radnog vremena (simbol čekića), a u toku dnevnog rada, ali ako je raspoloživ to se ne računa u radno vreme i ne mora imati predviđeni odmor u toku dnevnog rada.

• Kako se evidentira vreme koje vozač provede u putovanju radi dolaska na posao?

Kada vozač putuje radi dolaska na posao na uobičajeno mesto rada, to se smatra njegovim slobodnim vremenom i ne računa se u radno vreme niti raspoloživost.

• Kako se evidentira radno vreme vozača kada po nalogu poslodavca upravlja vozilom koje ne spada u oblast primene ovog zakona, a kako evidentira vreme upravljanja ličnim vozilom za lične potrebe?

Kada vozač, prema angažovanju poslodavca, upravlja vozilom na koje se ne odnose odredbe obog zakona, to je režim ostalog radnog vremena (simbol čekići).
Kada vozač upravlja vozilom na koje se ne odnose odredbe ovog zakona, a za svoje lične potrebe, van radnog vremena, to se smatra slobodnim vremenom i ne računa se u ostalo radno vreme ili raspoloživost.

• Kada se ne izdaje potvrda o aktivnostima vozača?

Potvrda o aktivnostima vozača se ne izdaje za period koji je upisan na tahografskom listiću (putem tahografskog aparata ili ako postoji ručni unos aktivnosti vozača).

• Šta kontrolni organi zahtevaju na uvid prilikom kontrole vozača na putu?

Kontrolni organi zahtevaju kontinuitet između dva radna dana vozača, odnosno između mesta završetka rada prethodnog dana i mesta počekta rada sledećeg dana. Ukoliko npr. posada od dva člana krene iz Niša i završi upravljanje i izađe na Horgošu, a na Horgošu uđe nova dvočlana posada, ova posada mora da ima dokaz kako je došla iz Niša do Horgoša, odnosno kako je došla od mesta na kome je završila upravljanja po prethodnom listiću, odnosno nosaču podataka. Stoga vozač mora da poseduje taho-listiće-karticu, kao i ručno upisane unose, odnosno povrdu za prethodni period od 28 dana unazad. Bitno je istaći da se ne pravda radno vreme vozila (osim u slučaju vožnje vozila sa digitalnim tahografom bez kartice), nego svaki vozač pravda svoje radno vreme.

• Da li se u gradsko – prigradskom i međumesnom linijskom prevozu do 50 km kod primene zakona može birati između odredbi koje se odnose na ovu vrstu prevoza i odredbi koje se odnose na međumesni prevoz duži od 50 km?

Za gradsko prigradski i međumesni linijski prevoz do 50 km za vreme upravljanja, pauze i odmore primenjuju se odredbe koje obuhvataju ovu vrstu prevoza (max. 8 časova dnevnog upravljanja vozilom sa pauzama od 5 minuta na polaznim stajalištima) i ne mogu se primenjivati kao alternativa odredbe koje važe za međumesni linijski prevoz koji je duži od 50 km. Ukoliko vozač radi kombinovano i u međumesnom linijskom prevozu preko 50 km, uvek se primenjuju strožiji kriterijumi.

• Kako pravdati prethodno radno vreme vozača u slučaju kombinacije dve različite vrste prevoza (npr. gradsko-prigradskog i međumesnog linijskog preko 50 km)?

Listići iz sistema rada gradsko prigradskog i međumesnog linijskog prevoza do 50 km se ne nosi se ako vozač upravlja vozilom na liniji preko 50 km, ali vozač treba da ima dokaz o prethodnim aktivnostima. Ukoliko se u navedenom slučaju kombinacije dve vrste prevoza koristi kartica, u slučaju rada na gradsko prigradskim i međumesnim linijama do 50 km, režim rada tahografa se prebacuje na aut ov skoup (out of scope) da digitalni tahograf ne bi beležio greške. Ukoliko je to slučaj kod vozila koji imaju analogni tahograf, vrši se zamena listića.

• Da li vozač gradsko-prigradskog prevoza, kada završi vožnju, mora imati na krajnjem terminusu pauzu od 5 minuta pre odlaska u garažu?

Kada vozač gradsko-prigradskog prevoza završi vožnju na krajnjem stajalištu-terminusu, nije pojašnjeno da li vozač mora da napravi pauzu od 5 minuta pre nego što krene praznim vozilom ka auto-bazi, ali je preporuka da se pauza napravi.

• Da li se podaci uneti u digitalni tahograf mogu menjati ili brisati?

Kada vozač ubaci karticu u digitalni tahograf, ima zahtev da definiše vreme koje je proteklo od momenta prethodnog vađenja kartice iz tahografa. Ako je vozač pravilno uneo sve prethodne aktivnosti ne mora imati potvrdu. Ako nije izvršio navedeni unos, mora imati potvrdu o prethodnim aktivnostima. Neispravno uneto vreme prethodnih aktivnosti u digitalni tahograf se ne može menjati.

• Da li je potrebno imati potvrdu ako postoji unos na poleđini taho-listića?

Unos na poleđini taho-listića o prethodnim aktivnostima može da zameni potvrdu, donosno ako vozač ima potvru o aktivnostima, ne mora da radi ručni unos. Smisao propisa je da mora imati bilo kakav dokaz o prethodnim aktivnostima.

• Da li garažni vozači ili druga lica u auto-bazi mogu upravljati vozilom sa digitalnim tahografom bez kartice, za vreme dok je vozilo u krugu firme ili na održavanju?

Tzv. garažni vozači ili lica koja upravljaju vozilom u auto-bazi su dužni da beleže upravljanje putem nosača podataka. Upravljanje vozilom pod režimom aut ov skoup (out of scope) za digitalne tahografe u ovom slučaju je besmislen bez ubacivanja kartice jer prilikom kontrole nema dokaza ko je upravljao vozilom bez kartice. Ukoliko se vozilom koje poseduje ugrađen analogni tahograf prelazi rastojanje manje od 1 km, to rastojanje neće biti ubeleženo.

• Da li digitalni tahograf beleži podatke kada je na režimu aut ov skoup (out of scope)?

Sve aktivnosti definisane kao aut ov skoup (out of scope) beleže se na digitalnom tahografu ali se ne prikazuju kao prekršaj prilikom analize.

• Da li se vreme pauze može računati kao vreme odmora u toku dnevnog rada?

Vreme pauze se može smatrati odmorom u toku radnog vremena, pa ukoliko vozač npr. ima radno vreme ne više od 12 časova (volane i čekiće), a koristio je predviđeno vreme pauze od 15 minuta + 30 minuta, ili 45 minuta, ne mora da ima dodatni odmor od 45 minuta.

• Koliko traje nedeljni odmor u gradsko-prigradskom prevozu?

U gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika kao i u međumesnom prevozu putnika na linijama do 50 km skraćeni nedeljni odmor je najmanje 33 časa (ukoliko se skraćeni nedeljni odmor nadovezuje na skraćeni dnevni odmor koji traje 9 časova) odnosno 35 časova (ukoliko se skraćeni nedeljni odmor nadovezuje na puni dnevni odmor koji traje 11 časova).

• Šta podrazumeva pod pojmom da prevoznik mora vršiti kontrolu rada vozača?

Prevoznik mora vršiti redovnu kontrolu i analizu evidencije rada vozača (kontrola svih zapisa i učinjenih prekršaja), s tim što je kod digitalnih tahografa ovo moguće uz primenu odgovarajućeg softvera. Redovna kontrola i analiza podataka podrazumeva da je prevoznik upoznat sa istom, odnosno da u skladu sa tim podacima preduzima određene mere.

• Koji je rok za obavezno preuzimanje podataka sa digitalnog tahogafa, odnosno kartice vozača?

Rok za obavezno preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa je 21 dan sa kartice vozača, odnosno 60 dana iz memorije tahografa (karticom prevoznika, odnosno ovlašćenog lica prevoznika na koga je izdata kartica).

• Da li se putem digitalnog tahografa može vršiti pozicioniranje vozila?

Postojećim digitalnim tahografima ne može se vršiti pozicioniranje vozila, al je od 2019. godine najavljena je primena tzv. pametnih, odnosno smart tahografa, kojima će moći da se izvrši pozicioniranje vozila (prema regulativi EU 165/2014).

• Na osnovu čega se određuje razgraničenje primene propisa vezano za međumesni prevoz do i preko 50 km i da li se ova dužina odnosi i na gradsko-prigradski prevoz?

Granica do 50 km u javnom linijskom međumesnom prevozu putnika se određuje prema registrovanom redu vožnje.
Svi izuzeci vezani za javni linijski gradsko-prigradski prevoz putnika primenjuju se bez obzira na dužinu linije.

• Da li vreme ukrcavanja i iskrcavanja putnika može biti deo pauze vozača?

Vreme predviđeno za ukrcavanje i iskrcavanje putnika je ostalo radno vreme i ne može biti deo pauze.

• Da li evidencija o radnom vremenu mora da se vodi za vozača koji je upravljao vozilom manje od mesec dana godišnje?

Evidencija o radnom vremenu moraće da se vodi za vozača koji upravlja vozilom koje potpada pod oblasti primene ovog zakona, bez obzira da li je upravljao samo jedan dan u toku godine ili duže. Za mlade vozače koji prvi put zasnivaju radni odnos, prethodne aktivnosti se dokazuju Ugovorom o radu.

• Da li se za višečlane posade primenjuje ograničenja od najviše tri skraćena dnevna odmora tokom nedelje?

Za višečlane posade ne važi odredba da mogu da imaju najviše tri skraćena dnevna odmora tokom nedelje, što znači da svaki radni dan mogu koristiti najmanje 9 sati dnevnog odmora u toku 30 sati, ali su u obavezi da najkasnije posle šest 24-časovnih perioda završe nedeljno radno vreme.

• Kako digitalni tahograf evidentira kratka pomeranja vozila kod čekanja na granici?

Digitalni tahografi novije generacije (od kraja 2010.g.) za pomeranje vozila kraće od 1 minuta, evidentira preovlađujuću aktivnost, pa ako npr. vozač pomeri vozilo u trajanju od 20 sekundi a zatim čeka sledećih 40 sekundi, celokupna aktivnost će biti evidentirana kao ostalo radno vreme. Starije generacije tahografa svako pomeranje od npr. 2 sekunde upisuju kao vreme upravljanja u trajanju od 1 minut.